הצהרה: משרד בריאות

psd, writing hand, write-1901832.jpg

אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב הבנתי, משרד הבריאות שליחיו ושלוחותיו מעלו באמון הציבור, פעלו ופועלים שלא לטובת הציבור.
משרד הבריאות איננו מוסמך לייצג אותי, את מעמדי ואת חירותי.
איננו כשיר לנהל בשמי ובכספי שום נושא הקשור לגופי או לאורחות בריאותי.
בפרט שאינני מאשר/ת למכור או להעביר זכויותי/החלטות הקשורות לחיי/לבריאותי לארגון הבריאות העולמי (WHO) או מי משליחיו ושלוחותיו.
וכל מעשי משרד הבריאות שנעשו שלא על דעתי/התייעצותי או יעשו מעתה ואילך, בטלים ומבוטלים ואינם מחייבים אותי.
אני הריבון היחיד/ה על גופי, חיי, בריאותי, בטחוני וכלכלתי ולפיכך כל פעולה שלא בהתאם לנ"ל הינה פעולה בלתי חוקית בעליל.
אשר על כן, איני מחוייב לכל פגיעה בזכויותיי מצד ארגונים אלו ואחרים.